Werkwijze Mediation

Werkwijze Mediation at Work

Wilt u een Mediationtraject bij Mediation at Work starten, dan hanteer ik een specifieke werkwijze. Voorafgaand aan het traject wordt een Mediationovereenkomst opgesteld.


Procedure regels in Mediationovereenkomst

De procedure-regels zijn overeenkomstig de NMI-regels en worden aan het begin van de Mediation vastgelegd in de zogenoemde Mediationovereenkomst. Ook deze overeenkomst voldoet aan de eisen van het MfN en behalve de spelregels staan hierin ook het door de deelnemers afgesproken onderwerp van de Mediation, het uurtarief dat de Mediator in rekening brengt en hoe de verdeling van de kosten van de Mediation tussen de deelnemers is geregeld. Ook leggen de deelnemers aan de Mediation in deze overeenkomst vast dat zij zich, en dat is een belangrijke verplichting, daadwerkelijk zullen gaan inzetten tijdens de Mediation om hun geschil door middel van Mediation op te lossen. De Mediator verklaart in deze overeenkomst tenslotte dat hij steeds onpartijdig zal zijn en op geen enkele manier belang heeft bij de oplossing van het conflict. 


(Gedeeltelijke) afspraken Mediationtraject

In de loop van het Mediationtraject kunnen door de deelnemers alvast (deel-)afspraken worden gemaakt. Deze (deel-)afspraken zijn pas definitief als de deelnemers dat ook uitdrukkelijk met elkaar afspreken en de Mediator vragen dit schriftelijk vast te leggen. Dit kan in een apart stuk, of in het verslag, als dat is afgesproken, waarin de Mediator de belangrijkste punten van het gesprek opneemt.


Afspraken in vaststellingsovereenkomst

Definitieve afspraken die de deelnemers met elkaar in Mediation maken worden door de Mediator en anders door een door de deelnemers aan te wijzen deskundige schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde Vaststellingsovereenkomst. De deelnemers zetten hieronder hun handtekening en verklaren daarmee zich te zullen houden aan deze afspraken. Na ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst wordt de Mediation beëindigd.


Wat als je er niet met Mediation uit komt

Lukt het niet om in het Mediationtraject tot tussentijdse of definitieve afspraken te komen, dan wordt de Mediation op initiatief van de deelnemers of de Mediator beëindigd. De Mediator zal in dat geval de datum van beëindiging schriftelijk aan de betrokkenen bevestigen. In dit bericht wordt niets gezegd over het ‘hoe en waarom’ van de beëindiging, omdat dat niet past bij de afgesproken vertrouwelijkheid en geheimhouding. De weg naar een andere vorm van geschiloplossing, bijvoorbeeld via een geschillencommissie, arbiter of rechter, staat dan nog steeds open.


Aantal gesprekken Mediationtraject

Meestal bestaat een Mediationtraject uit twee tot vijf gesprekken van telkens 2 à 3 uur en vrijwel altijd binnen een periode van zo’n 3 maanden. Afhankelijk van de agenda’s van de betrokkenen worden de gesprekken zo kort mogelijk op elkaar gepland en afspraken kunnen ook voor ’s avonds worden gemaakt.


Mediator Mr. Marielou Sandberg-Crommelin

Mr. Marielou Sandberg-Crommelin


Zeestraat 100 - office 2.07

2518 AD Den Haag

06 - 55 79 16 69


CONTACT

Mr. Marielou Sandberg-Crommelin


Zeestraat 100 - office 2.07

2518 AD Den Haag

06 - 55 79 16 69

OVER MR. MARIELOU SANDBERG-CROMMELIN

Mediator 'pur sang', gespecialiseerd in arbeidszaken en andere zakelijke geschillen


Ruim 35 jaar ervaring als advocaat en meer dan 15 jaar als rechter-plaatsvervanger. Door jarenlang commissariaat bij NIVO Uitvaartverzekeringen goed bekend met toezichthouden. Als Voorzitter van Klachtencommissie vertrouwd met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en 'over en weer' frustraties tijdens veelal onvermijdelijke reorganisaties.

© Copyright. All Rights Reserved.